ÅBOLANDS UNGDOMSFÖRBUND ÅUF R.F

Verksamhetsplan 2018

Ungdomsföreningsrörelsen

Ungdomsföreningsrörelsen består av centralorganisationen Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU rf och dess fyra medlemsorganisationer: Nylands Svenska Ungdomsförbund rf NSU, Svenska Österbottens Ungdomsförbund rf (SÖU), Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf och Ålands Ungdomsförbund rf (ÅLUF). FSU har därutöver en associerad medlem: Finlandssvenskarnas Riksförbund i Sverige (FRIS). Rörelsen omspänner 292 lokala ungdomsföreningar, landskapsförbund, lokalförbund och ungdomsringar med 245 föreningshus, 68 teatergrupper och 49 930 personmedlemmar i hela Svenskfinland. 

Den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen

  • är en ideell, samlande finlandssvensk folkrörelse, där medlemskapet grundar sig på intresse och frivillighet
  • är i första hand en ungdomsorganisation, men värdesätter samtidigt samling över generationsgränserna
  • värnar om det svenska språket, fosterländskhet, hembygdskänsla, jämlikhet och internationell solidaritet men är neutral i partipolitiska och religiösa frågor
  • arbetar för att förstärka ungdomens självförtroende, välbefinnande, samhällsansvar och känsla av samhörighet
  • eftersträvar ställningstaganden och engagemang i aktuella ungdomsfrågor
  • upprätthåller en organisation med klar arbetsfördelning mellan olika organisationsnivåer
  • samarbetar med andra närstående organisationer, såväl nationellt som internationellt

De ovannämnda förbunden grundade år 2015 Ungdomsföreningsstiftelsen. Stiftelsens ändamål är att understöda och främja svenskspråkiga ungdomsföreningar och ungdomsföreningsverksamhet. Stiftelsen uppfyller sitt ändamål genom att organisera olika typer av insamlingar samt genom att i första hand utdela understöd till svenskspråkiga uf-medlemsföreningar och i andra hand genom att bevilja priser till förtjänta personer som är aktiva eller som har varit aktiva i svenskspråkiga ungdomsföreningar eller genom att understöda sådana stora och omfattande projekt som är av betydelse för den finlandssvenska ungdomsföreningsrörelsen i sin helhet.

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf.

Månatligen: Styrelsemöten, internationella klubbar, kodklubben, Varje vecka: Åbolands Teaterskola

Om förbundet

Åbolands Ungdomsförbund ÅUF rf är en partipolitiskt obunden ungdomsorganisation som består av 31 medlemsföreningar och ca 11 000 personmedlemmar. En del av ÅUF:s föreningar finns representerade i förbundets styrelse. Vår främsta uppgift är att fungera som serviceorgan för medlemsföreningarna samt att utveckla barn- och ungdomsverksamheten i Åboland. ÅUF driver grundläggande konstundervisning i teater för elever i åldern 7-18 år i Pargas och Åbo genom Åbolands Teaterskola (ÅTS).

ÅUF hör till Finlands Svenska Ungdomsförbund och är medlem i Finlands Hembygdsförbund, Curatio och I Samma Båt. Våra huvudsakliga finansiärer är Svenska Kulturfonden, Konstsamfundet, stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, Undervisnings- och kulturministeriet (genom FSU), Stiftelsen Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Stiftelsen Martha och Albin Löfgrens kulturfond, Pargas stad och Kimitoöns kommun.

Våra fyra huvudsakliga värderingar är: flexibilitet, kunskap, kommunikation och talkoanda.

Kansli och personal

Åbolands Ungdomsförbunds kansli verkar i Gamla kommunalstugan i Pargas, Fredrikaplanen 1. Förbundet hyr utrymmen av Pargas stad. ÅUF:s anställda personal består av en verksamhetsledare (Tf Nicole Mattsson, Tove Lipponen ledig till och med 30.6.2018) och en verksamhetskoordinator (vik. Pia Lindén-Lamoureux till och med 30.6.2018). Dessutom har förbundet en programansvarig (Linda Åkerlund) samt två teaterlärare (Miro Jerohin och Marika “Mecki” Ruokolahti) anställda inom Åbolands Teaterskola. Utöver detta anställs även projektarbetare och ledare för olika evenemang och kurser.

Förbundsledningen

Styrelse och utskott

Förbundsstyrelsen består av ordförande, sex till tio ordinarie medlemmar och upp till tre suppleanter. För att stöda förbundets arbete tillsätts utskott enligt behov, dessutom behandlas personalärenden av en arbetsgrupp.

Vår- och höstmöte

Under året hålls två ordinarie förbundsmöten. Ett redovisningsmöte i mars-april och ett val- och planeringsmöte i oktober-november. I samband med förbundsmötena ordnas för föreningarna matnyttiga informationstillfällen eller workshopar.

Information och synlighet

Åbolands Ungdomsförbunds medlemsinformation förmedlas huvudsakligen via medlemsbrev och e-postutskick. Kansliet strävar efter att informationen även finns på förbundets webbsidor: www.auf.fi. Dessutom informerar kansliet om aktuella händelser i föreningsvärlden på förbundets Facebook sida och tar medlemmar bakom verksamhetens kulisser på Instagram.

Verksamhet

Vår verksamhet är främst projektbetonad tack vare finansieringsmodellen och vår strävan är att konstant utvecklas. Vi verkar inom följande områden: barn- och ungdomsverksamhet, förenings- och kulturevenemang, utbildning, amatörteater och internationell verksamhet. Vi bedriver också kontinuerlig verksamhet genom Åbolands Teaterskola, vars verksamhet följer skolårets kalender med start på hösten och avslutning på våren.

Barn- och ungdomsverksamhet

Vårturné

Förbundet fortsätter med att arrangera den populära årliga vårturnén som ordnas under februari-mars månadsskiftet. Vårturnén går ut på att erbjuda ÅUF:s medlemsföreningar ett färdigt utarbetat program i form av en workshop till ett förmånligt pris. Workshopen leds av en konstnärlig ledare och kräver alltså inga stora insatser av medlemsföreningarna. Vårturnén riktar sig till barn i lågstadieåldern och tidigare teman har varit bl.a. tårtbakning, dans, matresa, foto och clown. Tanken är att erbjuda medlemsföreningarna ett färdigt utarbetat program till ett förmånligt pris för att erbjuda inspirerande fritidsverksamhet åt barn i glesbygden, öka verksamheten i föreningshusen och minska på föreningsmedlemmarnas arbetsbörda.

VårKultur 2018: VårKultur vandrar

VårKultur är ett samarbete med Sydkustens landskapsförbund och kultursektorerna i Pargas stad, Åbo och på Kimitoön, dessutom involveras lokala kulturaktörer. Idén är att lyfta fram ett tema och ordna olika evenemang, diskussioner och seminarier i anknytning till temat.

År 2018 kommer temat att vara "VårKultur vandrar" och projektet varar från 16.4-29.4.2018.

Målet är att genom olika workshops, evenemang och diskussioner uppmuntra människor i alla åldrar - för ÅUF blir målgruppen barn och unga - att röra på sig och samtidigt få en kulturell upplevelse. Vi sitter med i planeringsgruppen som under hösten 2017 kommer att utforma programmet för våren.

Sommarskojläger

Åbolands Ungdomsförbund fortsätter traditionsenligt att i samarbete med Pargas stad ordna sommarläger för barn i lågstadieåldern. Lägren varar två dagar och har varje år ett nytt spännande eller aktuellt tema. Tidigare teman har varit bl.a. återvinning, indian, medeltid och brädspel. Det ordnas årligen tre stycken läger, varav ett ordnas centralt i Pargas och två läger ordnas i periferin, år 2018 blir det Nagu och Houtskär, medan Korpo och Iniö är på tur år 2019. Ett av lägren är övernattningsläger och de andra dagsläger. Lägerspråken är finska och svenska och lägren är förmånliga för att erbjuda alla barn i skärgården möjlighet att delta. Till lägren anlitas lokala konstnärliga ledare och lägren leds av Pargas stads ungdomsarbetare och ÅUF:s verksamhetsledare och koordinator.

Back to school

Skolstartsevenemanget Back to school, som ordnas tillsammans med Kimitoöns kommun och i synnerhet ungdomsparlamentet, ordnas i Kimito lördagen innan skolstarten. Ungdomsparlamentet hoppas på att öka trygghets- och samhörighetskänslan för de nya eleverna och studerandena genom detta evenemang. Evenemanget består av musik, olika programnummer, workshops samt varierande aktiviteter som sumobrottning, graffitimålning, rodeotjur m.m. Programmet skräddarsys enligt ungdomarnas önskemål och planeras under våren 2018.

Internationella klubben

Som en fortsättning på det internationella ungdomsutbytesprojektet IFGA ordnar ÅUF månatliga träffar med ungdomar som är intresserade av internationell verksamhet. Vi diskuterar aktuella projektansökningar och program och förbättrar ungdomarnas kunskap i att skapa, utveckla, delta i och slutföra internationella projekt. Målet med verksamheten är att de unga finner sina styrkor i internationella sammanhang och lär sig att vara delaktiga medborgare på ett lokalt och globalt plan. Deltagarna hjälper till i planeringen av de internationella klubbarnas innehåll, vilket sker på hösten 2017.

Kodklubben

FSU:s nationella projekt kodklubben fortsätter år 2018. ÅUF hjälper sina medlemsföreningar att starta kodklubbar i samarbete med de lokala skolorna i Åboland. Kodklubben är en eftermiddags- och kvällsklubb för barn och/eller ungdomar där man med hjälp av spel och lekfulla metoder lär sig grunderna inom programmering. Startfinansiering (ledarens arvode) kan ansökas av FSU.

Utbildning och stöd

Förbundets utbildningsverksamhet består av såväl kortare kurser som större utbildningsblock. Målet med förbundets utbildningsverksamhet är att erbjuda kurser och utbildning som stöd för utvecklande av verksamheten i medlemsföreningarna.

ÅUF:s Verksamhetsbidrag

Åbolands Ungdomsförbund stöder sina medlemsföreningar genom att dela ut ett verksamhetsbidrag två gånger per år med ansökningsomgångar i februari och september. Bidraget är menat som stöd för att finansiera alla typer av verksamhet som föreningarna bedriver under året, men barn- och ungdomsverksamhet och nya idéer prioriteras i syfte att uppmuntra utvecklingen av ungdomsföreningsrörelsens verksamhet.

Fältbesök

Fältbesöken till förbundets medlemsföreningar fortsätter som en viktig del av verksamheten. Förbundet vill under sina besök till föreningarna utforska och hjälpa medlemsföreningarna att hitta nya utvecklingsmöjligheter eller lösningar till eventuella problem och att nå sina mål. Dessutom bidrar fältbesöken till att utveckla ÅUF:s medlemsservice och utgör en god grund för samarbeten. År 2018 besöker vi föreningar på fastlandet och i innerskärgården.

Vi holmar ihop: Utbyten mellan öar

Vi har under våra fältbesök lagt märke till att innerskärgårdens- eller fastlandsföreningar och öföreningar har olika typer av problem. Därför kommer ÅUF att fokusera på gemensamma projekt och "öutbyten" för föreningarna i skärgården år 2018. Tanken är att föreningarna ska få utbyta erfarenhet om verksamhet som fungerar på de olika öarna, att barn och unga i skärgården ska få träffa varandra och att föreningarna får underlag för samarbeten i framtiden.

Ordningsvaktkurser

Åbolands Ungdomsförbund ordnar ordningsvaktskurser på svenska i Åboland enligt efterfrågan och behov. En repetitionskurs är inplanerad för våren 2018 och förbundet kommer att samarbeta med de lokala svenskspråkiga idrottsföreningarna som vill ordna kurser.

Nätkurser

Svenska Folkskolans Vänner utvecklar sitt utbud av nätkurser, där föreningsservice och -arbete ingår. ÅUF kommer att hjälpa skapa och utveckla denna service för ungdomsföreningarna i Åboland genom enkäter och kartläggning av behov. Dessutom kommer förbundet att samarbeta med andra föreningar för att skapa nätföreläsningar om vad aktuella lagförändringar innebär för åtgärder inom föreningarna.

EVS: talko på internationell nivå

Under våren 2016 ackrediterade sig Åbolands Ungdomsförbund som sändande, mottagande och koordinerande organisation i den europeiska volontärtjänsten EVS (European Voluntary Service). Volontärtjänsten gäller främst unga i åldern 18-30 år. ÅUF har arbetat med att skapa ett nätverk av lämpliga samarbetspartners och kommer att genomföra ett volontärprojekt år 2018. Tanken är att förbundets medlemsföreningar genom ÅUF ska kunna ta emot volontärer som extra hjälpande händer i föreningen och att ungdomar från Åboland via förbundet ska ha möjlighet att åka på volontärarbete utomlands. Genom att förbundet fungerar som den officiella mottagaren, koordinatorn eller sändaren minskar den byråkratiska arbetsbördan för den enskilda föreningen.

Föreningsliv i arkiv

Med inspiration och erfarenhet av projektet Klockars Online av våra kollegor i Österbotten, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, vill också Åboland dela med sig av sitt föreningskulturarv i digitalt format. Vi får årligen förfrågningar av såväl medlemsföreningar som utomstående om våra bilder av specifika föreningshus eller -händelser och just nu finns inget enhetligt och fungerande arkiv för dessa. Den finlandssvenska föreningshistorian har utgjort en stor del av samhällsutvecklingen och är därför inte bara viktig för föreningsvärlden utan för hela nationen. Vi kommer således att arkivera vårt material och göra materialet tillgängligt via nätet, samlat på samma plats som SÖU:s material. Vi kommer att samarbeta med olika lokala arkiv (bl.a. Sagalunds åboländska bildarkiv, Pargas stads arkiv och Cultura) och arkiveringsspecialister från Svenska Litteratursällskapet. Projekttiden är 1,5 år.

Åbolands Teaterskola                            

Åbolands Teaterskola erbjuder grundläggande konstundervisning i teaterkonst, enligt den allmänna läroplanen, i Pargas stad för barn och ungdomar i åldern 7-18 år. Dessutom ansvarar Åbolands Teaterskola för den svenskspråkiga teaterundervisningen som ges i Åbo stad av Åbo Unga Teater.

Åbolands Teaterskola har fem grupper i Pargas och två grupper i Åbo under läsåret 2017-2018. En av grupperna i Pargas gör sitt arbetsprov våren 2018. Sammanlagt deltar ca 80 elever i undervisningen. Studierna omfattar 500 undervisningstimmar och kan genomföras på sex år. Studierna består av grundstudier (3år) och verkstadsstudier (3år). Dessutom genomför eleverna en scenframställning varje år. Åbolands Teaterskola erbjuder även förberedande studier (3år) för barn i åldern 7-10 i samarbete med medborgarinstitutet Skärgårdens Kombi.

Under våren 2018 kommer Åbolands Teaterskola att arbeta fram sju scenframställningar och på basen av efterfrågan hoppas förbundet på att kunna starta nya grupper i Nagu hösten 2018.

Huvudman är Åbolands Ungdomsförbund ÅUF r.f. Verksamheten genomförs i ett samarbete med Pargas stad, Skärgårdens Kombi och Finlands Svenska Ungdomsförbund r.f. Teaterskolans huvudfinansiär är Svenska Kulturfonden. Övriga finansiärer är Föreningen Konstsamfundet, Martha och Albin Löfgrens kulturfond och Pargas stad.

Teaterskolan i Svenskfinland

Under år 2017 startade FSU, i samarbete med Åbolands Teaterskola och de andra landskapen, ett treårigt projekt för att utveckla de finlandssvenska teaterskolorna, d.v.s. grundläggande kostundervisning i teaterkonst. FSU koordinerar och vidarefördelar resurser till sina landskap. Avsikten är att bilda en gemensam och varaktig struktur för utbildningen, utreda nuläget, sköta om administration samt utarbeta ett förslag till fortsättning. Förslaget innehåller en plan för inrättandet av den fördjupade läroplanen och målsättningen är att ansöka om utbildningsrätt från statsmakten i FSU:s regi. FSU har anställt Jani Lastuniemi som projektledare för projektet.

Åbolands Teaterskola ser projektet som en avgörande del av arbetet för en tryggare och mera strukturerad framtid för verksamheten.

Amatörteater

Genom FSU deltar vi i amatörteaterverksamhet. Dels hjälper vi med marknadsföring och planering av teaterkalaset: det finlandssvenska teaterlägret för barn och unga som ordnas i början av juni varje år. År 2018 ordnas Teaterkalaset i Åboland. Dels sitter vi med i teater- och kulturutskottet som beslutar om produktionsunderstöd och andra bidrag för amatörteaterföreningarna i Svenskfinland.

Föreningshus

23 av våra 31 medlemsföreningar upprätthåller föreningshus, många av dem är kulturhistoriskt värdefulla byggnader och samtliga kräver en hel del underhåll. Vi hjälper våra föreningar med att hålla föreningshuset i skick genom informering om bidrag och kurser. Dessutom deltar ÅUF genom FSU i att förorda om fördelningen av Finlands Hembygdsförbunds renoveringsbidrag.